Convert Newton to Millinewton - 1 N to mN

1 Newton (N) = 1,000 Millinewton (mN)

1 N = 1,000 mN

1 mN = 1.0e-03 N

More information from the unit converter

  • Q: How do you convert Newton to Millinewton (N to mN)?

    1 Newton is equal to 1,000 Millinewton. Formula to convert 1 N to mN is 1 * 1000

  • Q: How many Newton in a Millinewton?

    The answer is 1.0e-03 Newton.

Convert Newton to Millinewton

(Please enter a number)

Convert Millinewton to Newton

(Please enter a number)